Bedankt voor medewerking!
Hieronder vindt u nog nogmaals onze nieuwe privacyverklaring.

 

 
privacyverklaring

Ceulemans Security NV, gevestigd Toekomstlaan 1 bus 1 te 2170 Merksem - België,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

https://www.ceulemans.be

info@ceulemans.be

Toekomstlaan 1 bus 1
2170 Merksem België

Tel: +32 3 644 31 21

Uw persoonsgegevens die wij verwerken

Ceulemans Security NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-      Voor- en achternaam

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      IP-adres

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-      Locatiegegevens

-      Gegevens over uw activiteiten op onze website

-      Internetbrowser en apparaat type

-      Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om op die manier te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben ontvangen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.vanhorenbeke@ceulemans.be , zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ceulemans Security NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het afhandelen van uw betaling

-      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-      U te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      U te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze diensten en producten

-      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-      Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ceulemans Security NV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling (door bijvoorbeeld een medewerker van Ceulemans Security NV) in tussenkomt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ceulemans Security NV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden enkel analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ceulemans Security NV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ceulemans.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer, geboortedatum- en plaats en geslacht zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en binnen een termijn van vier weken op uw verzoek. Ceulemans Security NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder CBPL, beter gekend als de Privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ceulemans Security NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ceulemans.be.

Ceulemans Security NV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-      Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

-      TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ceulemans Security NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 maanden na einde van een actieve installatie voor al uw persoonlijke data.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ceulemans Security NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, werken op basis van een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ceulemans Security NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 
Déclaration de confidentialité

Ceulemans Security SA, située Toekomstlaan 1 boîte 1 à 2170 Merksem - Belgique,

Est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans la présente déclaration de confidentialité.

Nos coordonnées:

https://www.ceulemans.be

info@ceulemans.be

Toekomstlaan 1 boîte 1
2170 Merksem Belgique

Tél: +32 3 644 31 21 

Données personnelles que nous traitons

Ceulemans Security SA gère vos données personnelles par de par le fait que vous faites appel à nos services et/ou par le fait que vous nous les avez fournies. Ci-dessous vous trouvez un aperçu des données que nous traitons:

-      Nom et prénom/Nom de société

-      Adresse

-      Numéro de téléphone

-      Adresse mail

-      Adresse IP

-      Autres données personnelles que vous avez activement fournies en créant un compte sur ce site web, téléphoniquement ou par correspondance

-      Localisation

-      Information sur vos activités sur notre site Web

-      Navigateur Internet et type d’appareil

-      Numéro de compte bancaire

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Notre site Web et/ou nos services n’ont pas l’intention de récolter les données de visiteurs âgés de moins de 16 ans, sauf s’ils ont la permissions de leurs parents ou tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier l’âge de nos visiteurs. Nous encourageons donc les parents à s’impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher la collecte de données sur les enfants sans le consentement parental. Si vous êtes convaincu que nous avons recueilli des informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter via ninfo@ceulemans.be , afin que nous puissions effacer ces données.

à quelles fins et sur quelle base traitons nous les données personnelles

Ceulemans Security SA traite vos données aux fins suivantes:

-      Le traitement de vos paiements

-      Envoi de notre newsletter et/ou brochures publicitaires

-      Vous contacter téléphoniquement ou via mail dans le cadre de notre fourniture de services

-      Vous informer sur les changements concernant nos services et produits

-      Vous donnez la possibilité de créer un compte

-      Afin de livrer des biens et des services sur site 

Prise de décision automatique

Ceulemans Security SA ne prend pas de décisions basées sur un traitement automatisé sur des sujets pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Ce sont des décisions qui sont prises par des programmes informatiques ou des systèmes, sans impliquer une personne (par exemple un employé de Ceulemans Security SA).

Cookies, ou techniques comparables, que nous utilisons

Ceulemans Security SA utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et des cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première visite sur ce site. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires pour le fonctionnement technique du site et votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. Nous pouvons également optimiser notre site web avec ceci. Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre navigateur.

Voir, personnaliser ou supprimer des données

Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous avez également le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par Ceulemans Security SA et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande d'envoi des informations personnelles que nous avons dans votre fichier informatique à vous ou à un autre organisme que vous avez mentionné. Vous pouvez demander une vision, une correction, une suppression, un transfert de données depuis ou demander l'annulation de votre consentement ou objection au traitement de vos données personnelles à info@ceulemans.be. Pour nous assurer que votre demande d'accès a bien été faite par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Sur cette copie faites en sorte que toutes informations sensibles soit marquées de noir (photo, nr de carte d’identité, date de naissance,…). Nous répondons aussi rapidement que possible, mais dans un délai de quatre semaines maximum suivant votre demande. Ceulemans Security SA tient également à signaler que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité nationale de surveillance, la commission pour la protection de la vie privée.

Comment nous protégeons les données personnelles

Ceulemans Security SA prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des indications d'abus, veuillez contacter notre service clientèle ou via info@ceulemans.be.

Ceulemans Security SA a pris les mesures suivantes pour protéger vos données personnelles:

-      Logiciel de sécurité, tel qu'un antivirus et un firewall.

-      TLS (anciennement SSL) Nous envoyons vos données via une connexion internet sécurisée. Vous pouvez le voir à la barre d'adresse "https" et le cadenas dans la barre d'adresse.

Combien de temps nous gardons les données personnelles

Ceulemans Security SA ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous utilisons une période de rétention de 3 mois après la fin d'une installation active pour toutes vos données personnelles.

Partage de données personnelles avec des tiers

Ceulemans Security SA ne vendra pas vos informations à des tiers et ne fournira ces informations que si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. Avec les entreprises qui traitent vos données dans le cadre de notre mission, nous concluons un accord de traitement pour garantir le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Ceulemans Security SA reste responsable de ces opérations de traitement.